Knihovní řád

V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny ve Voděradech, schválenou zastupitelstvem obce ze dne 5. 2. 2016 a podle §4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. Knihovního zákona, vydává tento Knihovní řád:

 

Článek 1 – Poslání a činnost knihovny

Knihovna Voděrady (dále jen „knihovna“) je knihovnou základní ve smyslu §3 a12 zákona č.

257/2001 Sb. Knihovní zákon a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen „služby“) vymezené v §2, 4 a 14 Knihovního zákona.

 

Článek 2 – Veřejné knihovnické a informační služby

1. Knihovna poskytuje čtenářům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního řádu. Jsou to zejména:

a) Výpůjční služby

b) Meziknihovní služby

c) Informační služby, mezi nimi zvláště:

  • Informace o katalozích, fondech a využívání knihovny
  • Ústní informace bibliografického a faktografického charakteru

2. Služby uvedené v odst. 1 tohoto knihovního řádu poskytuje knihovna bezplatně.

3. Veškeré finanční částky (tj. manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou

vyúčtovány ve výši stanovené v Článku 5 tohoto Knihovního řádu.

 

Článek 3 – Registrace, základní práva a povinnosti čtenářů knihovny

1. Čtenářem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním čtenářského

průkazu na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů, děti do

15 let se stanou čtenářem na základě písemného souhlasu rodiče.

2. Knihovna vyžaduje k registraci následující údaje: jméno, příjmení, datum narození a bydliště. Změnu těchto údajů je povinen čtenář neprodleně oznámit.

3. Knihovna u registrovaného čtenáře uchovává pouze údaje potřebné pro registraci a údaje o aktuální výpůjčce. Údaje o již odevzdaných výpůjčkách knihovna neuchovává.

4. Osobní údaje čtenářů knihovna chrání v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

5. Čtenáři jsou povinni řídit se Knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Jsou  povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek.

6. Jestliže čtenář nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti ji nahradit dle platných předpisů.

7. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat knihovníkovi nebo obecnímu úřadu.

 

Článek 4 – Podmínky půjčování

1. O způsobu zapůjčení knihy, časopisu, případně jiného knihovního dokumentu (dále jen „publikace“) rozhoduje knihovník.

2. Výpůjční lhůta jsou 4 týdny, s výjimkou časopisů běžného kalendářního roku, kdy je výpůjční lhůta 2 týdny. Nežádá-li vypůjčenou publikaci jiný čtenář, může být tato lhůta knihovníkem nejvíce 2x prodloužena.

3. Žádá-li čtenář publikaci, která je půjčena jinému čtenáři, může využít zámluvní službu. Jakmile bude publikace vrácena, uvědomí knihovna žadatele o možnosti vyzvednutí publikace.

4. Pokud čtenář žádá publikaci, která není v majetku knihovny, může využít meziknihovní výpůjční služby. Jakmile knihovna publikaci získá, uvědomí žadatele o možnosti výpůjčky. Čtenář je povinen dodržovat výpůjční lhůtu a podmínky půjčování určené půjčující knihovnou.

5. Čtenář nesmí vypůjčenou publikaci půjčovat jiným osobám a ručí za ně po celou dobu výpůjčky.

6. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou publikaci v takovém stavu v jakém ji převzal.

7. Ve vlastním zájmu si musí čtenář publikaci prohlédnout při vypůjčování a případné poškození ihned ohlásit knihovníkovi, jinak odpovídá za každé poškození, které bude zjištěno při vrácení publikace.

 

Článek 5 – Poplatky za přestupky proti knihovnímu řádu a náhrada škody

1. Pokud čtenář nevrátí publikaci ve stanovené lhůtě, zašle knihovna čtenáři Upomínku č. 1, která je zdarma. Upomínky č. 2, 3 a 4 jsou zpoplatněny částkou 50 Kč. Jestliže čtenář nevrátí vypůjčené publikace ani po upomenutí (po čtyřech bezvýsledných upomínkách, z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu), budou vymáhány právní cestou a zároveň budou vymáhány náklady s tím spojené.

2. Čtenář je povinen knihovně uhradit náklady na opravu jím poškozené publikace, případně uhradit škodu při zničení nebo ztrátě. O způsobu a výši náhrady rozhoduje knihovník.

3. Za poškození, případně ztrátu publikací, rovněž i za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá čtenář podle obecně platných předpisů, zvláště dle §442, odst. 2 občanského zákoníku.

 

Článek 6 – Závěrečná ustanovení

1. Výjimky z knihovního řádu povoluje knihovník.

2. Tento Knihovní řád platí od 1. 3. 2016.

Úplné znění knihovního řádu a provozního řádu pro práci s Internetem vám na požádání poskytneme v knihovně.

Kontakt

Obecní knihovna Voděrady
Voděrady 160
679 01 Skalice nad Svitavou

516 472 428

Provozní doba

Pátek: 17:00 - 19:00 hod.

 

Knihovnice

Andrea Tatíčková

Šárka Konečná

© Obecní knihovna Voděrady

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode